Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 29/09/2023

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 WAN HAI 305 SINGAPORE 199.9 26681 30246 9.7 29/09/2023 09:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S Luồng Đà Nẵng CAT TUONG DN
2 WAN HAI 296 SINGAPORE 175 20918 23782.6 0 29/09/2023 09:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV ĐA PHƯỚC,XUÂN THIỀU,LIÊN CHIỂU CAT TUONG DN

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 WAN HAI 296 SINGAPORE 175 20918 23782.6 0 29/09/2023 16:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,LIÊN CHIỂU,ĐA PHƯỚC CAT TUONG WAN HAI DN
2 SITC HAINAN HONGKONG 171.99 17119 21428 0 29/09/2023 16:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng ĐẶNG VĂN DIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV TUẦN CHÂU,XUÂN THIỀU SITC VIETNAM
3 TRƯỜNG HƯNG 36 VIET NAM 76.5 1362 2669.6 0 29/09/2023 14:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân (XMHV), Xi Măng Hải Vân Luồng Đà Nẵng
4 THỊNH HẢI 02 VIET NAM 71.58 1506 3060 0 29/09/2023 14:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà
5 XUÂN THỦY 05 VIET NAM 72.68 1225 2066.05 0 29/09/2023 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 5 (Tiên Sa 5) Luồng Đà Nẵng
6 LONG PHU 18 VIET NAM 102.25 3321 4999 3.5 29/09/2023 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Mỹ Khê (MK), Phao Mỹ Khê Luồng Đà Nẵng HỒ QUANG TÙNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV SƠN TRÀ VITACO DA NANG/TRAN BINH QUANG HUY
7 HOÀNG HUY 16 VIET NAM 66.86 843 1491.6 0 29/09/2023 09:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo
8 KOTA JAYA SINGAPORE 193.03 18502 24921 0 29/09/2023 07:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV LIÊN CHIỂU,ĐA PHƯỚC,XUÂN THIỀU GEMADEPT MIỀN TRUNG
9 HAIAN EAST VIET NAM 182.52 18102 23840 0 29/09/2023 04:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng ĐẶNG VĂN DIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV TUẦN CHÂU,XUÂN THIỀU Công ty TNHH Vận Tải Container Hải An
10 EVER COMPOSE PANAMA 171.9 18658 21500 0 29/09/2023 02:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng ĐẶNG VĂN DIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,ĐA PHƯỚC CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 KOTA JAYA SINGAPORE 193.03 18502 24921 0 29/09/2023 03:00 Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng ĐẶNG VĂN DIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,ĐA PHƯỚC,LIÊN CHIỂU GEMADEPT MIỀN TRUNG
2 HOÀNG HUY 16 VIET NAM 66.86 843 1491.6 0 29/09/2023 05:010 Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo
3 THÀNH ĐẠT 528 VIET NAM 79.9 1998 4375.2 0 29/09/2023 05:30 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 5 (Tiên Sa 5)
4 WAN HAI 305 SINGAPORE 199.9 26681 30246 9.7 29/09/2023 20:00 Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHÙNG TẤN SÁU -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,LIÊN CHIỂU,ĐA PHƯỚC CAT TUONG DN