KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 29/09/2023

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 00:30 DONG HO 8 119,2 8.673 ST,DV9 LH VIMC VUNG TAU VOSA HẢI PHÒNG.
2 01:00 ZHU CHENG XIN ZHOU 10 208,3 33.691 TC99,66,A8 LH HICT MALAYSIA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
3 09:00 JB-01 2,1 26,8 350 LH DAMEN SC KOREA CN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
4 09:00 CONG THANH 09 (SB) 2,8 79 4.699 LH VAT CACH THANH HOA CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
5 09:30 HERON 5,4 116,9 6.954 LH BEN GOT BRUNEI CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
6 10:30 OPEC CAPRI 4,8 96 2.740 TP2,3 LH EURO DINH VU THAI BINH CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
7 10:30 DYNAMIC OCEAN 16 4,5 113,6 7.983 HA19,689 LH EURO DINH VU DUNG QUAT CTY CPTM DUC THO
8 10:30 HF SPIRIT 7,3 161,9 18.002 DV6,ST LH DINH VU CHINA SITC VIETNAM
9 11:00 TRUONG THANH 168 (SB) 2,2 60,7 2.377 VC NAM NINH HAI DUONG CTY TNHH TM&VT TRUONG THANH
10 12:30 YM INAUGURATION 7,9 172,7 22.027 PW,699,800KW LH NAM DINH VU DA NANG CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
11 12:30 TS HAKATA 8,4 147,9 13.281 ST,DV9,1000KW LH VIP GREEN PORT CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
12 13:30 LONG HUNG 3 (SB) 1,4 74 2.607 NT 19 - 9 HO CHI MINH CTY TNHH DV VT LONG HUNG
13 14:00 WOOYANG PRINCESS 5,5 110,5 11.353 DX1,CL18 LH TRANSVINA KOREA GOLDEN LINK JOINT STOCK COMPANY
14 14:30 STS PIONEER 5,5 112 8.742 689,HA18 LH PETEC DUNG QUAT CTY CPTM DUC THO
15 14:30 KHARIS HERITAGE 9 147 15.222 HC43,36 LH TAN VU HO CHI MINH CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16 15:00 DK SUNRISE 4,6 94,6 8.523 LH DT PHA RUNG MALAYSIA CTY CP TMDV VA TIEP VAN PHIA BAC
17 15:30 GNP DRAGON 4,8 112 8.710 LH LACH HUYEN 2 MALAYSIA CTY CPTM DUC THO
18 16:30 HAIAN LINK 9 147 15.204 HA17,19 LH HAI AN HO CHI MINH CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
19 16:30 YM INSTRUCTION 9,2 172,7 22.033 PW,699 LH NAM DINH VU HONG KONG CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
20 16:30 EVER CLEAR 9,1 171,9 22.383 HA35,699,970KW LH VIP GREEN PORT TAIWAN CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
21 18:30 PHUC THAI 7,9 129,5 8.272 HC36,45 LH TAN VU VUNG TAU CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
22 18:30 SINAR SABA 9 172 28.665 K1,43,1341HP LH TAN VU SINGAPORE HOI AN COMPANY LTD
23 19:00 XIN YING KOU 9 263,2 52.186 TC99,86,66 LH HICT CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
24 22:30 HAIAN PARK 5,5 144,8 12.649 HA17,19 LH HAI AN HONG KONG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 11:30 PHUC THAI 7,5 129,5 8.272 HC36,43 BD CHUA VE TAN VU CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
2 11:30 HAI NAM 68 4,8 79 3.038 CL15,18 LH LACH HUYEN 2 EURO DINH VU CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
3 17:30 HAIAN PARK 5 144,8 12.649 HA17,19 BD PTSC DINH VU HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
4 17:30 TIEN THANH 68 (SB) 3 74,4 3.118 LH Khu neo Vật Cách HON DAU CTY CP TIEN THANH

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 04:30 CSCL SOUTH CHINA SEA 9,9 335 121.147 TC99,86,A8 LH VUNG TAU HICT CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
2 08:00 THUAN TRUNG 05 (SB) 4,4 79,8 3.804 LH CAN THO HOANG DIEU CTY TNHH MTV VAN TAI THUAN TRUNG
3 09:00 HOANG PHUC 19 (SB) 4,5 79,9 3.350 LH HO CHI MINH VAT CACH CTY TNHH HOANG PHUC
4 10:00 MINH DOAN 18 (SB) 5 79,9 3.716 LH NHA TRANG BACH DANG CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
5 11:00 TRUNG HIEU 68 4,5 78,6 3.228 LH LONG AN VAT CACH CT TNHH DV VTB TRUNG HIEU
6 11:00 NAM THANH 56 5,3 78,6 3.264 LH AN GIANG TIEN MANH CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
7 11:00 VINACOMIN 05 3,8 78,6 3.246 LH CAM RANH VIET NHAT CTY CP VAN TAI THUY VINACOMIN
8 11:00 TIEN THANH 68 (SB) 3 74,4 3.118 VC VINH BAO Khu neo Vật Cách CTY CP TIEN THANH
9 11:30 PROSPER 8,2 119,2 8.716 HA17,19 LH HO CHI MINH PTSC DINH VU CTY CP HANG HAI VSICO
10 11:30 E CHEMIST 6,6 91,4 3.473 689,699 LH CHINA EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
11 12:30 ATLANTIC OCEAN 01 5 90 2.995 HC47 LH DUNG QUAT THUONG LY CTY CPTM DUC THO
12 12:30 LADY VALENCIA 5,1 99 2.999 HC54,47 LH THAI BINH THANG LONG GAS CTY CP VT SAN PHAM KHI QUOC TE
13 12:30 AN TRUNG 46 (SB) 5,6 71,1 3.194 LH HUE LACH HUYEN 2 CTY TNHH VTB ANH DUONG
14 14:00 VIET ANH 01 (SB) 7 92,1 6.043 HC44,34 LH HO CHI MINH CHUA VE CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
15 16:00 MINDORO 6 119 5.286 HC45,46 LH HONG KONG HOANG DIEU VOSA HẢI PHÒNG.
16 17:30 EVER PRIMA 8,4 181,8 19.309 DV6,9,970KW LH MALAYSIA VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
17 17:30 WAN HAI 102 8,1 144,1 11.921 HC36,43,1088HP LH TAIWAN TAN VU CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
18 17:30 HAI LINH 02 8,6 118,1 11.394 HA18,35 LH NGHI SON HAI LINH CTY TNHH MTV DAU KHI HAI LINH HAI PHONG
19 18:00 VIET HOA 68 (SB) 5,2 79,9 3.833 LH DUNG QUAT TRANSVINA CTY TNHH VIET HOA HD
20 18:30 YN513335 5,8 27,6 LH QUANG NINH DAMEN SC CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
21 19:30 SITC KWANGYANG 8,5 142,7 12.868 DV9,ST LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM
22 20:30 MAERSK COLOMBO 10,7 249,1 69.194 TC66,86 LH CHINA HICT HAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION
23 21:30 MAERSK NORESUND 8,1 171,9 28.697 K1,43,935KW LH DA NANG TAN VU CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
24 23:30 HAIAN EAST 8,4 182,5 23.840 HA17,35,950KW LH DA NANG HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN

Kế hoạch tàu qua luồng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến
1 09:00 PHUONG NAM 126 (SB) 2,8 79,9 5.337 LH HAI DUONG QUANG NINH
2 09:00 HA NGOC 06 4,5 69,9 1.931 LH VUNG TAU HAI DUONG
3 09:00 HOANG OANH 68 (SB) 3,6 72 4.102 LH QUANG BINH HAI DUONG
4 10:00 VTT 18 (SB) 3 87,9 3.645 CT HAI DUONG QUANG NINH
5 11:00 TAN HUNG 999 (SB) 5 79,8 3.262 LH HA TINH HAI DUONG
6 11:00 THANH DAT 128 (SB) 2,3 68,8 3.162 LH DA NANG BEN KIEN
7 11:00 NAM SON 68 (SB) 5 79 LH VUNG TAU HAI DUONG
8 14:00 TIEN HUNG 99 (SB) 3,5 70 1.918 LH CHINFON QUY NHON
9 15:00 HAI AU 28 3,6 91,9 5.185 LH BEN KIEN HA TINH
10 16:00 VIET THUAN STAR 4,3 181,5 42.717 LH NM NOSCO F0
11 17:00 VTT 37 (SB) 2,2 78,7 3.298 CT QUANG BINH DIEN CONG