cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 18/08/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
02:30 WAN HAI 1738.30172.1022171K1,HC44LHTAN VUCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
03:30 CONG THANH 07 (SB)6.4079.905162LHTU LONGCAN THOCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
04:00 VIET THUAN 235-014.20165.4523377DT,HC45LHHOANG DIEUCAM PHACTY TNHH VT VIET THUAN
08:00 MINH DUC 68-BLC2.6069.861911LHNAM NINHCAM PHACTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
11:00 MSC GRETA III11.40210.8638636A8,28LHHICTSINGAPORECTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:30 TAN CANG PIONEER6118.026850689,BD2LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM
13:00 HOANG HA 162 (SB)2.2054.94763NTPETECNINH BINHCTY TNHH HOANG HA
14:00 PTSC 06325.80113.86LHDT BACH DANGTHANH HOACTY TNHH DVHH MINH LONG
14:00 DAI DUONG 682.6078.633248LHCHUA VEQUANG NINHCTY CP TM& VT SON DONG BAC
15:00 BLUE OCEAN 024.5096.724936HC28,47LHVIET NHATNGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
16:30 KOBE TRADER8.20147.9013254HC43,45LHTAN VUCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16:30 PROS HOPE7.5014814003689,BD2LHNAM HAI DINH VUCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
18:00 HEUNG-A AKITA8.1014112447ST,SKLHGREEN PORTHONG KONGCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
18:30 YM INITIATIVE7.70172.7022027699,TP3,800KWLHNAM HAI DINH VUDA NANGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
21:30 DA NANG GAS5.3099.904770LHBEN GOTVUNG TAUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
01:30 TRUNG DUNG 168 (SB)1.4050.50724.80BDPETECBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
07:30 HOANG HA 162 (SB)1.5054.94763BDBACH DANGPETECCTY TNHH HOANG HA
09:30 NAM VIET 18 (SB)2.20773114VCBEN LAMTU LONGCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
12:30 AN HUNG 68391.945367.40HC28,47VCNAM NINHBEN LAMCTY CP DTTM QUOC TE KHANH AN
12:30 TRUNG NGUYEN 182.80793147.90VCTLVCVAT CACHCTY CP VTB PHUC DAI LOC
13:00 TIGER MAANSHAN6.1019226176.80ST,DV6,9BDDINH VUDINH VUSITC VIETNAM
13:00 CUU LONG GAS4.5095.502999CL15,18LHEURO DINH VUEURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
14:00 DA NANG GAS5.3099.904770CL15,18LHEURO DINH VUBEN GOTCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
20:00 GAS EVOLUZIONE4.60942981CL15,18LHEURO DINH VUTHANG LONG GASCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
23:59 CUU LONG GAS495.502999CL15,18LHEURO DINH VUBEN GOTCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
02:00 PHUC HUNG7.501158300HC34,54LHSAI GONCHUA VECTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
03:30 NORDAGER MAERSK7.6017227568K1,HC36,1100KWLHHONG KONGTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
03:30 YM INITIATIVE7.90172.7022027699,TP3,800KWLHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
04:30 MING YUE 697.6084.906301LHVUNG TAULAN HACCM IMPORT EXPORT AND TRADING SERVICES CO.,LTD
05:00 TAN BINH 2469.50170.7029721QNCHINAHA LONGCTY CP TMDV VA TIEP VAN PHIA BAC
05:00 THANH DAT 228 (SB)579.143325LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH VTTM SANG PHAT
06:00 SHENG JIE 76.20110.306825HC45,46LHJAPANHOANG DIEUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 TAIKLI8.55125.4013139HC45,54LHJAPANCHUA VECTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
07:30 TM HAI HA 5885.20106.554928689,BD2LHNGHI SON19 - 9CTY TNHH VT THUY BO HAI HA
07:30 PREMIER8.40143.8012473HA17,19LHSAI GONPTSC DINH VUCTY CP HANG HAI VSICO
12:30 NEW JERSEY TRADER9.80212.6041636TC86,28LHAUSTRALIAHICTS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
13:00 NAM KHANH 685.5079.803944LHCAN THONAM NINHCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
13:00 HOANG DUNG 5682.5069.601900LHDA NANGBEN LAMCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
13:30 GAS EVOLUZIONE4.80942981CL15,18LHVUNG TAUEURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
15:00 BINH NGUYEN 09 (SB)5.3079.804731LHDONG THAPTIEN MANHCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
15:30 VIET NHAT 08 (SB)2.60793820LHDUNG QUATDAPCTY CP SX BE TONG VIET NHAT
15:30 SITC LIAONING8171.9921355ST,DV6LHTHAILANDDINH VUSITC VIETNAM
15:30 NEWSUN GREEN 034.9099.884893HC34,36LHSAI GONTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
19:30 ANNIE GAS 095.20105.923688CL15,18LHCHINAEURO DINH VUCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
21:30 MAERSK NUSSFJORD7171.9328697K1,HC34LHTHAILANDTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
22:00 XIN MING ZHOU 188.10143.2012545689,BD2LHCHINAGREEN PORTCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
23:30 SOUTHERN WEALTH5.7091.944998.80HA17,18LHNGHI SONEURO DINH VUCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
09:00 DUC VIET 568-18379.803146.90FRHAI DUONGCHINFON
17:00 THANH LIEM 094.5078.703234LHDONG NAIHAI DUONG
06:00 BINH MINH 39 (SB)2.6087.504713LHDIEN CONGQUANG NINH
06:30 HOA PHUONG DO2.9052.35174BDCSBCANG 128
10:00 HOA PHUONG DO..2.9052.35174LHCANG 128BACH LONG VI
09:00 HUNG KHANH 68 (SB)579.903457LHNGHE ANHAI DUONG
12:00 HAI MINH 08 (SB)2721818.80CTQUANG NINHHAI DUONG
13:00 QUANG HUNG 668 (SB)2.5079.500LHCAN THOHAI DUONG
17:00 TRUONG THANH 268 (SB)3.7077.902540LHQUANG TRIHOANG THACH
15:00 MINH TAN 88 (SB)279.923030.57CTHUETRUNG HAI
14:00 BAO LONG 02 (SB)4.4079.803291.90LHBEN KIENVUNG TAU